Epoxytyp mf52 / PVC-Draht-Thermistor

Epoxytyp mf52 / PVC-Draht-Thermistor

Kleine Präzision emaillierten schwarz Epoxy MF52B104F3950 NTC-Thermistoren