91 Überlastschutz

91 Überlastschutz

91 Überlastschutz

Reset: manuelles Reset

Aktuelle Bewertung: 0.5A-10A

Eingangsspannung: 50 V DC / 125VAC250 / VAC 50-60HZ

Interrupt-Fähigkeit: 125 V AC / 1000A

250VAC / 1000A

Zertifizierung: UR VDE TÜV CCC

91 91 Breaker Breaker